SchermCentrum Amsterdam hecht veel waarde aan een positief sportklimaat waarin iedereen veilig en met plezier kan sporten. Een veilig gevoel in de sport geldt zowel fysiek als mentaal. Iedereen draagt hierin een eigen verantwoordelijkheid, of je nu trainer, coach, sporter of ouder/verzorger bent.

De basiseisen

Alle sportaanbieders die een relatie met de gemeente Amsterdam hebben, voldoen aan de basiseisen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Onze club zorgt ervoor:

  • dat alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, een Verklaring Omtrent Gedrag hebben;
  • dat alle trainers en begeleiders de Gedragscode Sociale Veiligheid van de gemeente Amsterdam ondertekenen.
  • dat wij Vertrouwenscontactpersonen (VCP) hebben aangesteld, die wij bekend maken onder onze leden.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij SCA

SchermCentrum Amsterdam doet er alles aan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Voor leden die grensoverschrijdend of ongewenst gedrag meemaken of zien heeft onze vereniging Vertrouwenscontactpersonen (VCP).
De VCP is een laagdrempelig eerste aanspreekpunt, waar je in vertrouwen terecht kunt met klachten over bijvoorbeeld pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen.

Wil je contact voor een vertrouwelijk gesprek over iets wat je is overkomen en waar je vertrouwelijk over wilt praten? Neem dan contact op met een van onze vertrouwenscontactpersonen.

Christien

Christien Muusse

Vertrouwenspersoon

Een van de VCP’s van SchermCentrum Amsterdam is Christien Muusse. Zij is de moeder van twee zonen die schermen bij SCA en is regelmatig aanwezig bij jeugdtoernooien. Ze zet zich graag in voor een veilige en gezond sportklimaat voor jong en oud. Christien kan benaderd worden via email of door te bellen naar 06 24 870 583.

Resham Newalsing

Vertrouwenspersoon

Een van de VCP’s van SchermCentrum Amsterdam is Resham Newalsing. Resham schermt al tientallen jaren en je ziet hem regelmatig bij SCA , waar hij vooral belang hecht aan het plezier in de schermsport. Resham kan benaderd worden via email of door te bellen naar 06 10 284 005.

Resham

Contactpersonen buiten SCA

Er zijn ook vertrouwenscontactpersonen buiten onze vereniging waar je contact mee kan opnemen. Dit kan bij de schermbond KNAS en bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Bij het Centrum Veilige Sport Nederland is er ook een mogelijkheid om volledig anoniem contact op te nemen. Hier onder lees je waar en hoe je in contact kunt komen.

Vertrouwenscontactpersoon KNAS
Voor alle leden van de KNAS en andere betrokkenen zijn vertrouwenscontactpersonen van de Bond ook bereikbaar. Je kunt contact met hen opnemen over persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sport. Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk.
Contact: Vertrouwenscontactpersoon | KNAS

Centrum Veilige Sport Nederland
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport opgezet. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.
In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
Contact: Centrum Veilige Sport Nederland
Voor volledig anoniem contact via: SpeakUp

Algemene vragen of klachten

Met vragen en opmerkingen kun je bij SCA altijd terecht. We staan voor een open en transparante communicatie.
Heb je algemene vragen of klachten? Neem dan contact op met secretaris@schermcentrumamsterdam.nl.

Ons Veilig Sportklimaat Beleid

Sporters

Van jeugd tot veteranen, het is belangrijk dat we elkaar respecteren. Zo praten we met elkaar en niet over elkaar, we pesten niet en we respecteren elkaars eigenheid, mening en visie. Eigenlijk hele normale verwachtingen.
Het belangrijkste? Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Merk je dat er iets gebeurt waarbij het net even wringt? Verzamel je moed, en spreek degene erop aan. Zo helpen we elkaar om een veilig sportklimaat te creëren.

Trainers

Trainers leren leden niet alleen vaardigheden op het gebied van sport, maar spelen, mede door het langdurige en intensieve contact, (on)bewust een belangrijke rol in de opvoeding van onze sporters. Vanwege hun voorbeeldrol stellen wij hogere eisen aan onze trainers.

Tijdens een training verwachten wij dat onze trainers een professionele houding hebben en dat ze bewust blijven van hun voorbeeldfunctie. SCA trainers dienen respectvol om te gaan met sporters, collega’s en het bestuur van de vereniging. Van onze trainers verwachten we dat ze niet alleen leden aanspreken op ongewenst gedrag, maar ook mede-trainers. Ook verwachten we dat ze actief zijn in het verkrijgen en geven van informatie als een veilig sportklimaat in het geding komt. Bij trainingen hanteren we ook het vier-ogen-principe. Bij alles wat SCA organiseert dienen er ten minste twee bevoegde leden aanwezig te zijn. Onder bevoegd verstaan wij trainers of bestuursleden. Zo zorgen we met elkaar dat er geen onveilige sportsituaties bewust worden gecreëerd.

Ouders & Verzorgers

Ouders en verzorgers dragen een belangrijke rol voor onze jeugd. De manier waarop zij met elkaar en met kinderen omgaan vormt de basis voor de normen van onze jeugdige sporters. Reflecteren op (non-)verbaal gedrag richting eigen kind, trainer(s), andere sporter(s) en ouders/verzorgers is daarom belangrijk. Vandaar dat we ook aan ouders/verzorgers vragen om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Tevens is het belangrijk dat ouders/verzorgers ook de ruimte geven aan trainers om hun trainingen en leermomenten te verzorgen. De wereld kan er vanaf de tribune anders uitzien dan op de trainingsvloer. Dat houdt in dat als je als ouder/verzorger trainingen bezoekt dat je rustig bent en het trainingsproces niet verstoort.